• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi do niej,
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowych,
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie odpowiednich ewidencji: do celów rozliczeń z tytułu podatku VAT, przychodów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia itp.
 • sporządzanie obowiązkowych deklaracji podatkowych, zgłoszeń i ich aktualizacji,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS, PFRON, NBP doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont,
 • doradztwo i pomoc we wdrożeniu obowiązków wynikających ze zmieniających się przepisów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby wewnętrzne Klienta,
 • doradztwo i bieżące konsultacje w powyższym zakresie

 • bieżące konsultacje i doradztwo w obsługiwanym zakresie oraz nowych obszarach działalności a także w poszukiwaniu możliwych optymalizacji,
 • wsparcie w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych,
 • analiza rentowności planowanych projektów inwestycyjnych,
 • sporządzanie i konsultowanie wniosków o finansowanie w Bankach, firmach leasingowych i innych instytucjach finansowych,
 • doradztwo i konsultacje w zakresie składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie z środków UE, PUP, ZUS, WFOŚiGW,
 • sporządzanie analiz ekonomicznych na potrzeby zarządcze,
 • konsultacje i wsparcie w zakresie spraw organizacyjnych związanych z obiegiem dokumentów, prowadzeniem magazynów, rejestracją produkcji i ogólnym funkcjonowaniem biura,
 • doradztwo w obszarze wykorzystania nowoczesnych narzędzi do obsługi dokumentacji w przedsiębiorstwie np. elektroniczny obieg dokumentów.

PŁACE

 • sporządzanie i obsługa dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,
 • obliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rozliczeń dla umów cywilno - prawnych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, i innych sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 • rozliczanie świadczeń niepieniężnych oraz związanych z ZFŚS,
 • obsługa rozliczeń Pracowniczych Planów Kapitałowych, obliczanie i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb US od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników PIT,
 • przygotowanie danych płacowych do sprawozdań statystycznych,
 • rozliczenie dofinansowań i refundacji SODiR, obsługa PFRON,
 • pomoc w sporządzaniu regulaminów wewnętrznych pracodawcy (pracy, wynagradzania, ZFŚS),
 • doradztwo i bieżące konsultacje w powyższym zakresie.

 

KADRY

Obsługę płac możemy uzupełnić o kadry, czyli:

 • przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem tj. umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy itp.
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi i chorobami, ewidencji nieobecności, badań lekarskich i szkoleń BHP.

W indywidualnych przypadkach jest możliwe przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla Państwa pracowników w zakresie:

 

 • obsługi programów księgowych, magazynowych, handlowych, kadrowo-płacowych,
 • wdrożenia pracowników w nowe obowiązki wynikające ze zmieniających się przepisów.

Kontakt

"Kompas Biznesu" Biuro Rachunkowe

Justyna Merkel

NIP 6422858352

tel.: 694 623 298 

e-mail: biuro@kompasbiz.pl

©2020 Kompas Biznesu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search