Rachunkowość i podatki

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi do niej,
  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowych,
  • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych,
  • prowadzenie odpowiednich ewidencji: do celów rozliczeń z tytułu podatku VAT, przychodów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia itp.
  • sporządzanie obowiązkowych deklaracji podatkowych, zgłoszeń i ich aktualizacji,
  • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS, PFRON, NBP doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont,
  • doradztwo i pomoc we wdrożeniu obowiązków wynikających ze zmieniających się przepisów,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby wewnętrzne Klienta,
  • doradztwo i bieżące konsultacje w powyższym zakresie

Kontakt

"Kompas Biznesu" Biuro Rachunkowe

Justyna Merkel

NIP 6422858352

tel.: 694 623 298 

e-mail: biuro@kompasbiz.pl

©2021 Kompas Biznesu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search