Płace i kadry

PŁACE

 • sporządzanie i obsługa dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,
 • obliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rozliczeń dla umów cywilno - prawnych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, i innych sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 • rozliczanie świadczeń niepieniężnych oraz związanych z ZFŚS,
 • obsługa rozliczeń Pracowniczych Planów Kapitałowych, obliczanie i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb US od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników PIT,
 • przygotowanie danych płacowych do sprawozdań statystycznych,
 • rozliczenie dofinansowań i refundacji SODiR, obsługa PFRON,
 • pomoc w sporządzaniu regulaminów wewnętrznych pracodawcy (pracy, wynagradzania, ZFŚS),
 • doradztwo i bieżące konsultacje w powyższym zakresie.

 

KADRY

Obsługę płac możemy uzupełnić o kadry, czyli:

 • przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem tj. umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy itp.
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi i chorobami, ewidencji nieobecności, badań lekarskich i szkoleń BHP.

Kontakt

"Kompas Biznesu" Biuro Rachunkowe

Justyna Merkel

NIP 6422858352

tel.: 694 623 298 

e-mail: biuro@kompasbiz.pl

©2021 Kompas Biznesu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search